Obchodné podmienky

Vďaka spokojnosti zákazníkov, sme získali prestížne certifikáty Overené zákazníkmi a  SHOP roku 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2023, v kategóriách FOTO, TV, Video, Audio a ELEKTRO.

V roku 2021 sme získali víťazstvo, CENU KVALITY a titul SHOP ROKU - VÍŤAZ v kategórii Foto.

Vynakladáme maximálne úsilie pre Vašu spokojnosť.

 


 

Nakupujte jednoducho na splátky

nakup na splatky quatro

 

 

Ak chete tovar reklamovať, alebo ho chcete vrátiť, vyplňte prosím krátky formulár nižšie

 

Chcem tovar REKLAMOVAŤ Chcem tovar VRÁTIŤ 

 

 


 

 

Ceny a podmenky dopravy

Ceny za dopravu vypočítava systém automaticky, na základe hmotnosti tovaru, jeho hodnoty a spôsobu platby, podľa nasledovných kritérií:

 

shiping   DODANIE TOVARU - SR   sk
  Typ zásielky hmotnosť platba doručovateľ cena
Doručenie kuriérom na adresu - Slovak Parcel Service
osobny odber Osobný odber v B.Bystrici   hmotnosť platba v hotovosti osobne ZADARMO
doprava Zásielky  do  99,99 - prevod 0 - 10kg platba prevodom sps 3,90€
doprava Zásielky  do  99,99 - dobierka 0 - 10kg dobierka / platba kartou 5,40
doprava Zásielky  nad 100 - prevod 0 - 10kg platba prevodom sps ZADARMO
doprava Zásielky  nad 100 - dobierka 0 - 10kg dobierka / platba kartou sps 1,50
nadrozmer

Nadrozmerné zásielky 

10 - 20kg platba prevodom sps

7,50€

nadrozmer

Nadrozmerné zásielky 

20 - 30kg dobierka / platba kartou sps

9,00€

 

+ za každých 10kg navyše príplatok 

      6,00€
           
           
shiping   DODANIE TOVARU - ČR   czech
  Typ zásielky hmotnosť platba doručovateľ cena
 
standardne Zásielky  do  200€    prevod    

4,90 € / 133 CZK

standardne Zásielky  od  200 - 700€   prevod    

ZADARMO

standardne

Zásielky  od  700€ a viac 

  prevod 20,00 € / 480 CZK (v poplatku je zahrnuté aj poistenie)
standardne

Nadrozmerné / zásielky  s vyššou hmotnosťou

  prevod   20,00 € / 480 CZK + individuálny príplatok podľa rozmeru balíka
Ceny sú uvedené vrátane Dph.

 

UPOZORNENIE !
V prípade neprevzatia zásielky, si spoločnosť Fotovideoshop s.r.o, vyhradzuje právo na kompenzáciu nákladov. Zákazníkovi, ktorý riadne zadal v našom e-shope elektornickú objednávku a zásielku  si neprevezme, budú účtované náklady na dopravu v plnej výške.
 

Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky

 1. Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok záväzná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a teda aj sankciami za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas  v mieste, ktoré uviedol v objednávke.
 2. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 


ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

 

Pri reklamácii je Kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane záručného listu a faktúry predávajúcemu .

 

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU

REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

 

V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupjúci učiní.

 

Informácie pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ

pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

            Tieto Informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

 

 

Článok I.

Všeobecné informácie

pre nakupovanie foto a video techniky prostredníctvom internetu na stránkach webového sídla www.fotovideoshop.sk pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi.

 

1.1.          Tieto informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., Krátka 22 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 638 137, DIČ: 2022014478, IČ DPH: SK2022014478, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10467/S, tel. office: +421 948 930220, tel. technické info: +421 908 552180, tel. ateliér: +421 48 4134261, tel. na informácie o objednávkach 0948930220, e-mail kontakt na technické informácie shop@fotovideoshop.sk. (ďalej len Predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na stránkach webového sídla Predávajúceho www.fotovideoshop.sk. Adresa sídla Predávajúceho nie je miestom výdaja objednaného tovaru. Predávajúci má k dispozícii distribučný sklad, Banská Bystrica – Karlovo, e-mail adresa: objednavky@fotovideoshop.sk. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Dolná 46, PSČ: 974 00, Banská Bystrica, odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. 48/412 46 93, e-mail bb@soi.sk. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakty. Informácie pre kupujúceho, spotrebiteľa potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.

 

1.2.          Predajca zabezpečuje predaj značkovej video techniky podľa aktuálneho výberu na stránkach webového sídla. V prípade, že pri zobrazenom tovare nie je uvedená predajná cena, znamená to, že tam uvedený tovar nie je v ponuke. Aktuálne informácie o dostupnosti tovaru môže kupujúci stránok webového sídla získať na e-mailovej adrese: objednavky@fotovideoshop.sk.

 

1.3.          Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.fotovideoshop.sk. tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.4.          Spotrebiteľom je fyzická osoba, kupujúci, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ( zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

1.5.          Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa s týmito informáciami na stránkach webového sídla Predávajúceho www.fotovideoshop.sk, ako spotrebiteľ riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím objednávku Predávajúcemu na objednanie ponúkaného tovaru odosiela.

 

Článok II.

Objednávka tovaru

 

2.1.          Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za oznámenie záväzného potvrdenia objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim urobené prostredníctvom svojho webového sídla, alebo elektronickej pošty. Doručenie objednávky potvrdí Predávajúci kupujúcemu zaslaním potvrdenia Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka a oznámenie takéhoto potvrdenia je záväzné pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky kúpnej zmluvy budú zmluvné strany považovať najmä no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín dodania tovaru.

 

2.2.          Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.

 

2.3.          Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim.

 

2.4.          Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla Predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho najmä, no nie výlučne, využitím elektronickej pošty.

 

2.5.          Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

 

2.6.          Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s informáciami tu uvedenými oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

 

Článok III.

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

 

3.1.          Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste spôsobom dohodnutým s Predávajúcim.

 

3.2.          Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim do 3 pracovných dní od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny podľa bodu 4.5. tejto informácie začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.

 

3.3.          V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. dodania tovaru.

 

3.4.          Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

 

3.5.          Kupujúci je povinný pri prevzatí obal a tovar skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom bezodkladne Predávajúcemu.

 

3.6.          Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v rámci Slovenskej republiky.

3.6.1.     Doručovanie tovaru kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1,PSČ: 900 28, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro., vložka č. 3215/B. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky:

Štandardné zásielky 1 - 5kg  : 5,40€

Väčšie zásielky 5,01-10kg : 6,90€

Nadrozmerné zásielky  10,01-20kg : 9,00€

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.6.2.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri platbe kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu:

Štandardné zásielky nad 100€ do 5kg  :  ZADARMO

Väčšie zásielky          5,01-10kg : 5,50€

Nadrozmerné zásielky   10,01-20kg : 7,50€

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.6.3.     Doručovanie tovaru v deň pracovného pokoja.

3.6.4.     Na výslovné vyžiadanie kupujúceho môže Predávajúci zabezpečiť doručenie tovaru aj v sobotu, a to za príplatok 5,00 € + výška zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty k výške platieb uvedených pod bodom 3.6.2. a 3.6.3..

3.6.5.     Doručenie tovaru podľa bodu 3.6.4. týchto obchodných podmienok Predávajúci zabezpečí len do nasledovných miest:

Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Košice, Prešov.

3.6.6.     V prípade doručovania tovaru nad 20 kg sú náklady na dodanie v hodnote ďalšej zásielky tovaru podľa vyššie uvedených cenových hraníc. V cene za dodanie tovaru je zahrnuté i poistenie tovaru.

3.6.7.     Doručovanie tovaru poštou.

3.6.8.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky:

Listová zásielka najviac vo formáte A4 (do 0,5 kg) – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na

  prepravu s poštovným vo výške (2,50 €).

3.6.9.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou bezhotovostného prevodu:

- Listová zásielka najviac vo formáte A4 (do 0,5 kg) – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na 

  prepravu:

List. zásielky  nad 100€ do 0,9kg  :  ZADARMO

List. zásielky  do   100€     do 0,9kg   :  1,90€

3.6.10.  Osobný odber tovaru.

3.6.11.  Kupujúci si môže po dohode s Predávajúcim prevziať objednaný tovar osobne alebo prostredníctvom ním písomne splnomocnenej osoby v distribučnom sklade v Banskej Bystrici, ktorého adresu kupujúci obdrží v záväznom potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim. Kupujúci môže zaplatiť celkovú kúpnu cenu pri osobnom odbere podľa predchádzajúcej vety tohto bodu len v hotovosti, nie platobnou kartou.

3.6.12.  Ak nie je trvanie alebo koniec odbernej lehoty určený je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní tovaru do distribučného skladu, ak sa nedohodne Predávajúci a kupujúci inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar v dňoch a čase uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho alebo v dňoch a čase uvedených v oznámení Predávajúceho zaslaného kupujúcemu e-mailom, ak sa nedohodnú inak.

3.6.13.  Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky do Českej republiky.

3.6.14.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky, len pre tovar v hodnote do 1 000 €:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.6.15.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri zaplatení kúpnej ceny formou

bezhotovostného prevodu:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

 

4.1.          Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III tejto informácie. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na stránkach webového sídla www.fotovideoshop.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedená v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

 

4.2.          Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1..

 

4.3.          Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú Predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v distribučnom sklade Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený vo faktúre. V prípade platby pri osobnom odbere tovaru v distribučnom sklade Predávajúceho alebo na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom ak nie je v týchto informáciách uvedené inak.

 

4.4.          Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.fotovideoshop.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na stránkach webového sídla www.fotovideoshop.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

 

4.5.          Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 kalendárnych dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4.6.          V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na obstaranie a doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške.

 

4.7.          Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky alebo poštou, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru.

 

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

5.1.          Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný Predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pre uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

5.2.          Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ktorá je potrebná na užívanie objednaného tovaru ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

 

5.3.          Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tovaru s batériou, zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu užívania batérie spolu so zariadením dňom ich prevzatia. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

 

5.4.          Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe.

5.5        
Zákon o ochrane spotrebiteľa za spotrebiteľa označuje primárne fyzickú osobu, a to iba v prípadoch,
keď nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú
fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa reštriktívne vymedzili okruh subjektov spadajúcich pod spotrebiteľskoprávnu ochranu.
Právnické osoby do okruhu subjektov označovaných ako spotrebitelia viac nepatria.

Spotrebiteľ alebo konzument je ten, kto nadobúda produkty práce vo sfére obehu pre výrobnú spotrebu na ďalšie spracovanie (výrobný spotrebiteľ) alebo ten, kto si zaopatruje predmety nevýrobnej alebo osobnej spotreby (spotrebné predmety) cestou obchodu pre vykonávanie svojej činnosti alebo na uspokojovanie svojich osobných potrieb (konečný spotrebiteľ, bezprostredný spotrebiteľ, priamy spotrebiteľ, finálny spotrebiteľ). 

5.6

Niektorí výrobcovia poskytujú na vybrané produkty rozšírenú záruku na rámec 24 mesiacov. Údaj o rozšírenej záruke uvádzame v názve a popise produktu, avšak spolu s informáciou, že pre uplatnenie rozšírenej záruky je potrebné daný produkt registrovať do určitého termínu na webovej stránke výrobcu. Pokiaľ tak zákazník neurobí, predajca nenesie zodpovednosť za nepredĺženie záruky a tá bude v takomto prípade poskytnutá len v zákonom stanovenej štandardnej dĺžke 24 mesiacov.

 

Článok VI.

Reklamácia vád tovaru

 

6.1.          Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, tovaru alebo služby. Vady dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia objednaného tovaru.

 

6.2.          Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady Predávajúcemu oznámi v lehote podľa bodu 6.1.

 

6.3.          Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom tejto informácie oboznámený, so spôsobom a postupom uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov. kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

6.4.          Predávajúci za účelom umožnenia uplatnenia práv kupujúceho z vád dodaného tovaru ustanovuje nasledovný postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov („Reklamačný poriadok“):

 

6.4.1.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

6.4.2.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu dodaného tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

6.4.3.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

6.4.4.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

6.4.5.     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho alebo u inej určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak na základe informácie Predávajúceho existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na odstránenie vady tovaru u tejto osoby. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci.

 

6.4.6       Pokiaľ je na uplatnenie reklamácie určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je Predávajúci povinný prijať reklamáciu a následne vadný tovar postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

6.4.7.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

6.4.8.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od doručenia Reklamačného formulára a reklamovaného  tovaru, predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.4.9.     Vybavením reklamácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je ukončenie reklamačného konania:

-          odovzdaním opraveného tovaru,

-          výmenou tovaru,

-          vrátením kúpnej ceny tovaru,

-          vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru a

-          písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.4.9.   Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

6.4.10. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

6.4.11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

6.4.12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 

6.4.13. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.4.14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.4.15. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

6.4.16. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci alebo určená osoba, má právo a povinnosť posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

 

6.4.17. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim, ak sa nedohodnú inak. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

 

6.4.18. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

6.4.19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 

6.4.20. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu dodaného tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je povinný kupujúci uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím doporučujeme kupujúcemu, preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

 

6.4.21. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia (jedná sa o prípad. Keď je zjavne poškodený obal zásielky).

 

6.4.22. Pri osobnom odbere si kupujúci skontroluje obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Funkčnosť a kompletnosť dodávaného tovaru dodávky kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.

 

6.4.23. Pokiaľ bude pri oprave výrobku v rámci reklamácie zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla zjavným zavinením kupujúceho spôsobeného jeho používaním v rozpore s jeho účelom, alebo sa vada tovaru popisovaná kupujúcim na tovare neprejaví, bude predávajúci od kupujúceho požadovať náklady spojené s vyskúšaním tovaru a s jeho manipuláciou. V prípade ,že autorizovaný servis neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, bude predávajúci požadovať náklady spojené s vybavením reklamácie na základe vystavenej faktúry, od kupujúceho. 

 

6.4.24. Kupujúci pri reklamácii tovaru vyplní reklamačný formulár, ktorý je uvedený na stránke webového sídla Predajcu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií. Kupujúci reklamačný formulár spolu s objednaným tovarom zašle bezodkladne Predávajúcemu V opačnom prípade nebude reklamácia vybavovaná až do doby, kedy tak kupujúci urobí.

 

6.4.25 Neoprávnená reklamácia

Za neoprávnenú reklamáciu považujeme: pokiaľ  bola pri oprave výrobku zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa závada výrobku popisovaná zákazníkom, na výrobku neprejaví.  V prípade ,že autorizovaný servis neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, predávajúci bude oprávnené náklady spojené s vybavením reklamácie požadovať od zákazníka.

 

6.4.26. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

6.4.27. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

6.4.28. Väčšina výrobcov fotoaparátov vyššej triedy, deklaruje utesnenie fotoaparátu, alebo objektívu, proti prachu a striekajúcej vode, ktoré slúži na ochranu fotoaparátu v zhoršených poveternostných podmienkach. Fotoaparáty (najmä tie, s výmennými objektívmi), sú však pri bežnom používaní a najmä pri výmene objektívov, vystavené prachovým mikročasticiam, ktoré sa spolu so vzduchom dostanú dovnútra fotoaparátu, kde ich možno  neskôr spozorovať aj na snímači fotoaparátu. Prach nemusí byť viditeľný ihneď po výmene objektívu, a môže sa dostať na snímač až následne, pohybom mechanických častí vo vnútri fotoaparátu. Jedná sa o bežný jav spojený s používaním prístroja, preto ho výrobca neuznáva, ako dôvod na reklamáciu zariadenia. Snímač je možné po objavení prachu jednoducho vyčistiť (doporučujeme v niektorej z autorizovaných špecializovaných prevádzok).

 

Postup reklamácie

 

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane  záručného listu alebo faktúry predávajúcemu .

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM VYPLŇTE AJ REKLAMAČNÝ FORMULÁR. URÝCHLITE TÝM RIEŠENIE REKLAMÁCIE:

 

Reklamovaný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, prípadne tovar doručiť osobne. Tovar na dobierku nepreberáme. Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru je Fotovideoshop s.r.o, Na Karlove 26, 97401 B.Bystrica. Zásielky neposielajte na našu fakturačnú adresu (ul. Krátka 22), nakoľko na tejto adrese nebudú prevzaté a vrátia sa späť.

Odporúčame vám tovar poistiť. Predávajúci, resp. servisné stredisko informujú po ukončení reklamačného konania kupujúceho telefonicky, resp. písomne (e-mail, fax, listová zásielka...) o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzvú k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. mu tovar spolu s reklamačným protokolom priamo doručia formou doporučenej zásielky. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie môže nás kontaktovať písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.

 
Upozornenie: v prípade nákupu tovaru na ďalší predaj je potrebné nás o tejto skutočnosti informovať, pretože záručné listy nebudú potvrdzované nami - bude ich potvrdzovať predávajúci. V takomto prípade neplatí nasledovné:
a) záruka možnosti vrátenia tovaru
b) záruka vrátenia peňazí
c) záruka výmeny tovaru.
Tieto služby sú podľa občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj konečnému spotrebiteľovi.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy- storno objednávky (nevzťahuje sa na priamy nákup v jednotlivých prevádzkach spoločnosti)

7.1.          V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s  uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

Kúpna cena bude Kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa spolu s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

7.2.          Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

7.3.          Ak Predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

7.4.          Ak Predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.2..

 

7.5.          Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

7.6.          Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

7.7.          Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je prílohou záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a je tiež uverejnený na webovom sídle Predávajúceho.

 

7.8.          Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1..

 

7.9.          Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z. alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona 324/2011 Z. z.) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

 

7.10.       Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

7.11.       Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 9 ods. 3 a § 10 ods. 3) a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

7.12.       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.

 

7.13.       Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré vykonal kupujúci rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

7.14.       Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

7.15.       Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

7.16.       Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci je povinný poslať tovar
 - v pôvodnom nepoškodenom obale
 - nepouživaný
 - nepoškodený
 - kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe, atď)


Finančné prostriedky za vrátený tovar budú Kupujúcemu pri dodržaní týchhto podmienok, vrátené v zákonnej lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

7.17.      Zákazník pri odstúpení od zmluvy vyplní a odošle Formulár pre vrátenie tovaru.

 

Článok VIII.

Záverečné informácie

 

8.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

 

8.2.      Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto informácií článok I. až článok VIII. uvedenými na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu podľa týchto informácií.

 

8.3.      Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

 

8.4.      Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

 

8.5.     Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka.

 

8.6.      Predávajúci a kupujúci v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy.

 

8.7.      Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

8.8.      Predávajúci nezodpovedá za technický obsah článkov a recenzií, zverejnených na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje a na sociálnych sieťach. Tieto recenzie vyhotovujú nezávislí autori a ich obsah je ich subjektívnym názorom. Za zverejnené informácie zodpovedá autor článku / recenzie. Tieto informácie v žiadnom prípade nemožno vnímať ako technické normy, alebo doporučenia predajcu / výrobcu.

8.9.      Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.


 

Požičovňa fototechniky

 

 

V snahe ponúkať komplexné služby, poskytujeme požičiavanie vybraných druhov objektívov. Táto služba je spoplatnená a dostupná len pre zákazníkov zo Slovenska.

Cena za prenájom na deň (24 hod.), je uvedená pri každom výrobku. Na mieste nákupného košíka nieje nadpis "Pridať do košíka", ale nadpis "Rezervovať".

Zapožičanie / vrátenie tovaru je možné len osobne, na našej pobočke.

Zároveň, pri každom zapožičiavanom tovare vyžadujeme tzv. vratnú zálohu. Jej výška je uvedená pod obrázkom produktu v tvare : "Vratná záloha .. Eur"

Vratnú zálohu je potrebné uhradiť na náš účet minimálne 72 hodín pred plánovaným prenájmom, alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. 

Postup rezervácie

 • Vytvorte na našej stránke objednávku rezervácie prenájmu
 • Do poznámky nezabudnite uviesť čas, kedy si chcete prísť techniku prevziať
 • Prostredníctvom e-mailu dostanete ďalšie pokyny
 • Na našom odbernom mieste následne spíšeme jednoduchú zmluvu
 • Uhradíte vratnú zálohu – v hotovosti alebo vopred na účet
 • Po uplynutí doby nájmu je techniku potrebné vrátiť na rovnakom mieste osobne.
 • Zapožičaná technika bude skontrolovaná a v prípade poškodenia z nej bude odpočítaná čiastka potrebná na opravu.

V prípade straty, alebo odcudzenia predmetu prenájmu, bude zákazníkovi fakturovaná plná suma tovaru, podľa aktuálnych cien na našom webe.

 

Doklady potrebné na zapožičanie:

2 platné doklady (občiansky a vodičský preukaz, prípadne cestovný pas )

 


 

Obchodné podmienky pre kupujúcich, ktorí niesu spotrebiteľmi, 

t.j. pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania t. j., ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.1.          Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim, ktorým je FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., Krátka 22, PSČ: 97405, Banská Bystrica, IČO: 36638137, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10467/S, DIČ: 2022014478, tel. office: +421 948 930220, tel. technické info: +421 908 552180, tel. ateliér: +421 48 4134261, tel. na informácie o objednávkach 0948930220, e-mail kontakt na technické informácie shop@fotovideoshop.sk. (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j., ktorá nie je spotrebiteľom a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru Predávajúceho. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Dolná 46, PSČ: 974 00, Banská Bystrica, odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. 48/412 46 93, e-mail bb@soi.sk. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakty. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku. Adresa sídla Predávajúceho nie je miestom výdaja tovaru. 

 

1.2.          Kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok je osoba, zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

1.3.          Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.

 

1.4.          Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce tovar od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami aj pri ďalších kúpnych zmluvách, ktoré s Predávajúcim uzavrie.

 

1.5.          Kupujúci v objednávke o dodanie tovaru uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, údaje o registri v ktorom je zapísaný, telefónny a e-mailový kontakt, prípadne fax ak ho kupujúci má a identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho a funkciu takejto osoby.

 

1.6.          Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa dodávky tovaru Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

1.7.          Sortiment tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim na predaj Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webového sídla www.fotovideoshop.sk. (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka obsahuje katalóg dodávaného tovaru Predávajúcim, pričom nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tam uvedených tovarov a služieb. Dostupnosť tovaru a služby si môže kupujúci overiť na tel. čísle 0948930220.

 

Článok II.

Objednávka tovaru

 

2.1.          Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim oznámené najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.

 

2.2.          Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: obchodné meno, názov, kupujúceho, určenie osoby konajúcej v mene kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.

 

2.3.          Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

2.4.          Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

 

2.5.          Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

 

2.6.      Kupujúci môže oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky Predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku odvoláva. V takom prípade Predávajúci bude mať za to, že kupujúci návrh na uzavretie zmluvy platne odvolal a objednávku bude považovať za bezpredmetnú. Kupujúci je povinný v oznámení o odvolaní objednávky uviesť obchodné meno, názov, sídlo, IČO, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s odvolaním objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odvolania objednávky Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

2.7.      V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Článok III.

Dodacie podmienky

 

3.1.          Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste.

 

3.2.          Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim do 3 pracovných dní od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet, začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.

 

3.3.          V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. dodania tovaru.

 

3.4.          Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to pri dodaní tovaru.

 

3.5.          Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim informovať kupujúceho o odmietnutí objednávky.

 

3.6.          Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar prostredníctvom osoby, ktorú označil Predávajúcemu podľa týchto Obchodných podmienok alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

 

3.7.          Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.

 

3.8.          Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v rámci Slovenskej republiky.

3.8.1.     Doručovanie tovaru kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1,PSČ: 900 28, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 3215/B.

3.8.2.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky:

- Zásielky do hmotnosti 5 kg.- 5,40 €,

- Zásielky do hmotnosti 5,01-10 kg.- 6,90 €,

- Zásielky do hmotnosti 10,01-20 kg.-.9,00 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.8.3.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri platbe kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu:

- Zásielky do hmotnosti 5 kg - 3,90 €,

- Zásielky do hmotnosti 5,01-10 kg.- 5,50 €,

- Zásielky do hmotnosti 10,01-20 kg.- 7,50€

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.8.4.     Doručovanie tovaru v deň pracovného pokoja.

3.8.5.     Na výslovné vyžiadanie kupujúceho môže Predávajúci zabezpečiť doručenie tovaru aj v sobotu, a to za príplatok 5,00 € + výška zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty k výške platieb uvedených pod bodom 3.8.2. a 3.8.3..

3.8.6.     Doručenie tovaru podľa bodu 3.8.5. týchto obchodných podmienok Predávajúci zabezpečí len do nasledovných miest:

Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Košice, Prešov.

3.8.7.     V prípade doručovania tovaru nad 20 kg sú náklady na dodanie v hodnote ďalšej zásielky tovaru podľa vyššie uvedených cenových hraníc. V cene za dodanie tovaru je zahrnuté i poistenie tovaru.

3.8.8.     Doručovanie tovaru poštou.

3.8.9.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky:

- Listová zásielka najviac vo formáte A4 (do 0,5 kg) – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu s poštovným vo výške (2,50 €).

3.8.10.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou bezhotovostného prevodu:

- Listová zásielka najviac vo formáte A4 (do 0,5 kg) – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu:

- pri hodnote tovaru 30,00 € a viac - poštovné 0,00 €

- pri hodnote tovaru do 30,00 € - poštovné 1,65 €.

3.8.11.  Osobný odber tovaru.

3.8.12.  Kupujúci si môže po dohode s Predávajúcim prevziať objednaný tovar osobne alebo prostredníctvom ním písomne splnomocnenej osoby v distribučnom sklade v Banskej Bystrici, ktorého adresu kupujúci obdrží v záväznom potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim. Kupujúci môže zaplatiť celkovú kúpnu cenu pri osobnom odbere podľa predchádzajúcej vety tohto bodu len v hotovosti, nie platobnou kartou.

3.8.13.  Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutárny orgán osoby kupujúceho alebo ním splnomocnená osoba. Ak kupujúci poverí prevzatím objednaného tovaru svojim zamestnancom, musí byť takýto zamestnanec splnomocnený na tento úkon štatutárnym orgánom osoby kupujúceho. Splnomocnenie musí okrem všetkých identifikačných údajov obsahovať aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca. Na overenie totožnosti štatutárneho orgánu kupujúceho alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a výpisom z obchodného resp. živnostenského registra.

3.8.14.  Ak nie je trvanie alebo koniec odbernej lehoty určený je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní tovaru do distribučného skladu, ak sa nedohodne Predávajúci a kupujúci inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar v dňoch a čase uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho alebo v dňoch a čase uvedených v oznámení Predávajúceho zaslaného kupujúcemu e-mailom, ak sa nedohodnú inak.

3.8.15.  Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky do Českej republiky.

3.8.16.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky, len pre tovar v hodnote do 1 000 €:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.8.17.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri zaplatení kúpnej ceny formou

bezhotovostného prevodu:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

 

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

 

4.1.          Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III Obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke www.fotovideoshop.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedené v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

 

4.2.          Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1.

 

4.3.          Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade platby pri osobnom odbere tovaru v prevádzkarni Predávajúceho alebo na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom.

 

4.4.          Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.fotovideoshop.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webovej stránke www.fotovideoshop.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

 

4.5.          Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4.6.          V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €.

 

4.7.          Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky alebo poštou, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru.

 

4.8.      V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet označený Predávajúcim, je celková kúpna cena zaplatená jej pripísaním na účet Predávajúceho.

 

4.9.      V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej celkovej kúpnej ceny len v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach a zákonom.

 

4.10.    Náklady spojené s montážou a prevzatím tovaru kupujúcim nie sú zahrnuté v celkovej kúpnej cene objednaného tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

4.11.    V prípade, že celková kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Predávajúci vráti zaplatenú celkovú kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že Predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu vo výške ich nominálnej hodnoty.

 

Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

5.1.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny za objednaný a dodaný tovar.

 

5.2.      Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

5.3.      Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tom čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

 

5.4.      Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť celkovú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Účinky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

6.1.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, uvedenej na webovej stránke Predávajúceho pri jednotlivom druhu tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní podľa týchto Obchodných podmienok.

 

6.2.      Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach ustanovené inak Kupujúci, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len zo zákonných dôvodov alebo ak sa na odstúpení od kúpnej zmluvy s Predávajúcim dohodne.

 

6.3.      Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v obale, v ktorom bol tovar kupujúcemu dodaný. Kupujúci tovar podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zašle alebo osobne doručí na adresu FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., Krátka 22, PSČ: 974 05, Banská Bystrica. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela Predávajúcemu tovar podľa tohto bodu na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča takto zasielaný tovar poistiť.

 

6.4.      Ak kupujúci alebo Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci alebo Predávajúci odstúpil.

 

6.5.      Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo sa bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení týchto Obchodných podmienok zaslaním darčekového certifikátu na adresu kupujúceho. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená po doručení tovaru Predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti Predávajúci uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, prípadne poštovým poukazom na adresu sídla kupujúceho.

 

6.6.      Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, podľa bodu 6.5. týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený.

 

6.7.      Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo v zákone ustanovené inak Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

 

a)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b)     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

c)     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, epilátory, atď alebo ak

d)     kupujúci tovar, ktorý objednal poškodil alebo zapríčinil jeho poškodenie, alebo v dôsledku konania alebo opomenutia konania sa stal objednaný tovar neúplný.

e)    V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s  uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

6.8.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v čase, kedy predávajúci pre neho zabezpečil tovar, môže si predávajúci účtovať storno poplatok súvisiaci s nákladmi na jeho zabezpečenie, vo výške 15.-Eur bez Dph.

 

Článok VII.

Reklamačný poriadok

 

7.1.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa príslušných stanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v u Predávajúceho, ak zo záručného listu alebo zo zmluvy nevyplýva, že reklamáciu uplatňuje u Predávajúcim určenej inej osoby.

 

7.2.      Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.

 

7.3.      Kupujúci je povinný prezrieť objednaný tovar pri jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri jeho prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 

7.4.      Kupujúci môže uplatňovať nároky z vád tovaru po súčasnom predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný vždy vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Predávajúceho.

 

7.5.      Zoznam servisných stredísk poskytnú pracovníci reklamačného oddelenia Predávajúceho. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci. Vtedy si kupujúci uplatní reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu Bulk Slovakia s.r.o, a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

 

7.6.      Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky súčasne:

a)     doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho Predávajúcemu,

b)     doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu alebo ním určenému servisnému stredisku,

c)     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru.

 

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu a faktúry predávajúcemu .

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU

REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupujúci učiní.

 

7.7.      Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúcemu Predávajúci nepreberá. Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru je Fotovideoshop s.r.o, Na Karlove 26, 97401 B.Bystrica. Zásielky neposielajte na našu fakturačnú adresu (ul. Krátka 22), nakoľko na tejto adrese nebudú prevzaté a vrátia sa späť.

 

7.8.      Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Predávajúci vybavý reklamáciu bezodkladne podľa jeho možností a vady reklamovaného tovaru.

 

7.9.      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar z tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

7.10.    Kupujúci nemôže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady ak:

a)     nepredloží doklad o zaplatení,

b)     neoznámi zjavné chyby pri prevzatí tovaru,

c)     uplynie záručná doba tovaru,

d)     spôsobí poškodenie tovaru,

e)     bude používať tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, bude neodborne zaobchádzať s tovarom, alebo zanedbá starostlivosť o tovar,

f)      poškodí tovar nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými pre tovar.

 

7.11.    Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

7.12.    Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja zariadenia, ktorého súčasťou je aj batéria, za začiatok užívania batérie.

 

7.13.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)     odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním tovaru vymeneného za vadný tovar,

b)     vrátením kúpnej ceny tovaru,

c)     vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d)     odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

7.14.    Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená.

 

7.15.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

7.16.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od dodania nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

7.17.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci vadu odstráni. Pokiaľ nie je možné vadu tovaru odstrániť a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

 

7.18.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

7.19.    Pri porušení zmluvy podstatným spôsobom sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim spravujú príslušnými ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

7.20.    Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, spravujú sa nároky z takýchto vád tovaru podľa ustanovenia § 437 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

7.21.    Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

 

7.22.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

7.23.    Upozornenia v súvislosti s reklamáciou.

7.23.1. Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Kupujúci je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie Predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačného konania braný dátum od dodania prístupových kódov zákazníkom.

7.23.2. Pokiaľ tovar odovzdal kupujúci na reklamáciu bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

7.23.3. V prípade že servisné stredisko v zariadení zmení software alebo firmware, spredávajúci nezodpovedá za zmenu ovládania zariadenia, za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. U zariadení s internou pamäťou je potrebné pred odoslaním na reklamáciu zálohovať dáta (mp3, HDD).

7.23.4. Väčšina výrobcov fotoaparátov vyššej triedy, deklaruje utesnenie fotoaparátu, alebo objektívu, proti prachu a striekajúcej vode, ktoré slúži na ochranu fotoaparátu v zhoršených poveternostných podmienkach. Fotoaparáty (najmä tie, s výmennými objektívmi), sú však pri bežnom používaní a najmä pri výmene objektívov, vystavené prachovým mikročasticiam, ktoré sa spolu so vzduchom dostanú dovnútra fotoaparátu, kde ich možno  neskôr spozorovať aj na snímači fotoaparátu. Prach nemusí byť viditeľný ihneď po výmene objektívu, a môže sa dostať na snímač až následne, pohybom mechanických častí vo vnútri fotoaparátu. Jedná sa o bežný jav spojený s používaním prístroja, preto ho výrobca neuznáva, ako dôvod na reklamáciu zariadenia. Snímač je možné po objavení prachu jednoducho vyčistiť (doporučujeme v niektorej z autorizovaných špecializovaných prevádzok).

7.23.5  Niektorí výrobcovia poskytujú na vybrané produkty rozšírenú záruku na rámec 24 mesiacov. Údaj o rozšírenej záruke uvádzame v názve a popise produktu, avšak spolu s informáciou, že pre uplatnenie rozšírenej záruky je potrebné daný produkt registrovať do určitého termínu na webovej stránke výrobcu. Pokiaľ tak zákazník neurobí, predajca nenesie zodpovednosť za nepredĺženie záruky a tá bude v takomto prípade poskytnutá len v zákonom stanovenej štandardnej dĺžke 24 mesiacov.

Zároveň upozorňujeme, že výrobcovia môžu mať rozdielne podmienky pre uplatňovanie rozšírenej záruky a tento benefit poskytnúť len koncovým spotrebiteľom (fyzickým osobám), nie firmám. Tieto podmienky sú  uvedené na webových stránkach výrobcu v rámci informačnej kampane k predĺženej záruke, resp. k iným akciám, ako je Cashback a pod. Za tieto rozdiely nenesie Fotovideoshop s.r.o zodpovednosť.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

8.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

 

8.2.      Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok článok I. až článok VIII. uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar.

 

8.3.      Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

 

8.4.      Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

 

8.5.      Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostaných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 

8.6.      Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

8.8.      Predávajúci nezodpovedá za technický obsah článkov a recenzií, zverejnených na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje a na sociálnych sieťach. Tieto recenzie vyhotovujú nezávislí autori a ich obsah je ich subjektívnym názorom. Za zverejnené informácie zodpovedá autor článku / recenzie. Tieto informácie v žiadnom prípade nemožno vnímať ako technické normy, alebo doporučenia predajcu.

8.9.      Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.


 

Osobné údaje a ich ochrana

 

 


Informácie pre zákazníkov o možnosti alternatívneho online riešenia sporov:

Zákazník má podľa platnej legislatívy možnosť alternatívneho online riešenia sporu, prostredníctvom orgánov dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46,974 00 Banská Bystrica 1, www.soi.sk

odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.č.:048/412 49 69

        048/415 18 71

fax.č:048/412 46 93

e-mail:bb@soi.sk

 

 

 

 

 
Nikon Day - Zľava 10%Nikon Day Zľava 10%Nový Full Frame LUMIX S9Akcia NikonNikon Prostaff P3 AKCIAtv studio kompletJarná mega zľava Fujifilm GFXAkciová ponuka Fujifilm Xnikon dalekohlad monarchLetná špecialna akcia Tamron
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)