ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

Dodávateľ  posyktuje na všetky produkty a služby pre bežného spotrebiteľa záručnú dobu dvadsaťštyri mesiacov, pokiaľ všetobecne záväznými právnymi predpismi /napr. Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Zz.z o ochrane spotrebiteľa/, nie je ustanovená iná, dlhšia, prípadne kratšia záručná doba.

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane návodu a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu . Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Reklamačný poriadok


1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.fotovideoshop.sk

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona
250/2007 o ochrane spotrebiteľa.  Reklamačné konanie začína dňom doručenia písomnej reklamácie, ktorá obsahuje podrobný popis závady, a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU REKLAMAČNÝ FORMULÁR. V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupjuúci učiní.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.

10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru vo vhodnej forme (buď písomne při osobnom doručení tovaru, alebo e-mailom, pri zaslaní reklamovaného tovaru poštou), v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona
250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

12. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia
uplatnená počas prvých 12 mesiacoch od kúpy nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. 

13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnom odsúhlasení. 

15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením origálného dokladu o zaplatení a originálu záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru osoby k tomu neoprávnenej.

16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.


19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

21. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

22. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 15 €/1 hod. práce predávajúceho.

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

24. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru za  iný funkčný tovar  rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

26. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 

28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8 tohoto reklamčného poriadku skonzultované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

29. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

30. Záručný a pozáručný servis na výrobky značky CANON zabezpečuje firma PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02, Bratislava ( http://www.prolaika.sk , +421 2 546 477 92, prijem@prolaika.sk).

31. Záručný a pozáručný servis na výrobky  ostatných značiek z nášho sortimentu si kupujúci uplatňuje v sídle firmy Bulk Sllovakia s.r.o. Krátka22, 97405 B.Bystrica.

32. Reklamovaný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, pričom náklady hradí kupujúci, prípadne tovar doručiť osobne. Predávajúci, resp. servisné stredisko informujú po ukončení reklamačného konania kupujúceho telefonicky, resp. písomne (e-mail, fax, listová zásielka...) o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzvú k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu. V prípade, že zákazník nemá záujem o osobné prevzatie tovaru z reklamácie, dodávateľ mu može tento tovar doposlať poštou alebo kuriérskou službou na náklady zákazníka.

Kupujúci, ktorý posiela tovar na reklamáciu, je povinný tento riadne zabaliť, s dôrazom na zabezpečenie tovaru proti poškodeniu pri preprave. Najmä tovary, ktoré sú svojou povahou krehké a náchylné na mechanické poškodenie (fotoaparáty, objektívy, štúdiové blesky, svetlá a pod...), je potrebné zasielať na reklamáciu v pôvodných obaloch, ktoré tovar chránia.

V prípade poškodenia tovaru pri preprave z dôvodu nedostatočného zabalenia, znáša prípadné náklady na opravu tovaru kupujúci, resp. vymáha si prípadnú škodu u prepravcu.


Upozornenie: v prípade nákupu tovaru na ďalší predaj je potrebné informovať  nás o tejto skutočnosti, pretože záručné listy nebudú potvrdzované nami - bude ich potvrdzovať predávajúci. V takomto prípade neplatí nasledovné:

a) záruka možnosti vrátenia tovaru
b) záruka vrátenia peňazí
c) záruka výmeny tovaru.

Tieto služby sú podľa občianského zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj konečnému spotrebiteľovi.

Akcia NikonPanasonic - ZĽAVA až 1000€ na BUNDLENikon Prostaff P3 AKCIANový Full Frame LUMIX S9tv studio kompletJarná mega zľava Fujifilm GFXAkciová ponuka Fujifilm Xnikon dalekohlad monarchLetná špecialna akcia Tamron
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)