Ušetri s Nikonom

10.05.2019 18:52
Ušetri s Nikonom

 

Využite letnú akciu a ušetrite pri nákupe fotoaparátov a objektívov Nikon, stovky Eur !

 

Názov akcie: Ušetri s Nikonom

Akcia bola 16.8.2019 ukončená !

Zľavy uvedené v tabuľke nižšie, sú už odpočítané a premietnuté v koncovej cene konkrétnych produktov, ktorú vidíte priamo pri nákupe vo Fotovideoshope.

Zoznam výrobkov v akcii:

 

OBCHODNÉ PODMIENKY propagačnej akcie spoločnosti Nikon – „Ušetri s Nikonom“

Propagačná akcia s názvom „Ušetri s Nikonom“ (ďalej len „Akcia“) je akciou organizovanou spoločnosťou Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5, 1120 Viedeň, ktorá koná prostredníctvom Nikon CEE GmbH, odštepný závod, K Radotínu 15, Praha 5 (ďalej len „spoločnosť Nikon“). Spoločnosť Nikon realizuje Akciu prostredníctvom svojich zúčastnených zmluvných maloobchodných predajcov pôsobiacich na území Slovenskej republiky (ďalej len „Zúčastnení predajcovia“). Zoznam všetkých Zúčastnených predajcov spoločnosti Nikon je k dispozícii na adrese: www.usetrisnikonom.sk.

Akcie sa môžu zúčastniť všetci koncoví zákazníci (fyzické osoby) s výnimkou predajcov a iných dílerov (ďalej len „Zákazníci“). Účasť v tejto Akcii je pre Zákazníkov dobrovoľná.

Akcia je obmedzená na obdobie od stredy 15. mája 2019 do štvrtka 15. augusta 2019 vrátane (ďalej len „Akčné obdobie“). Zľavy budú odrátané zákazníkovi vždy priamo v mieste nákupu Zúčastneným predajcom.

4. Akčnými výrobkami sú vyššie uvedené výrobky spoločnosti Nikon - viď tabuľku.

V tejto súvislosti platí nasledujúce:

5.1.  Účasť v Akcii je podmienená nákupom Akčných výrobkov z vyššie uvedeného zoznamu (nové, v továrenskom nastavení).

Bližšie informácie o výrobkoch sú k dispozícii na adrese www.usetrisnikonom.sk.

5.2.  Akýkoľvek Akčný výrobok s konkrétnym sériovým číslom môže byť v rámci Akcie využitý iba raz.

5.3.  Každý Zákazník je oprávnený získať Akčnú zľavu maximálne na dva Akčné fotoaparáty a maximálne na tri Akčné objektívy.

5.4.  Z Akcie sú vylúčené výrobky, ktoré boli vyňaté zo súpravy a sú predávané samostatne. Súprava sa skladá z fotoaparátu a priloženého objektívu; priložený objektív nepredstavuje samostatný Akčný objektív, ale súčasť Akčného fotoaparátu.

5.5.  Všetky ostatné výrobky, príslušenstvo a služby zakúpené online alebo od akéhokoľvek nezúčastneného predajcu nepredstavujú Akčné výrobky a nárok na Akčnú zľavu sa na ne preto nevzťahuje.

Akcia sa vzťahuje iba na Akčné výrobky, ktoré boli zakúpené akýmkoľvek Zákazníkom od akéhokoľvek Zúčastneného predajcu v priebehu Akčného obdobia. Akčnú zľavu môžu poskytnúť iba Zúčastnení predajcovia. Akčná zľava je odrátaná z ceny priamo pri nákupe akéhokoľvek Akčného výrobku od príslušného Zúčastneného predajcu. Akákoľvek následná úhrada alebo iná forma uplatnenia zľavy je neprípustná. Informáciu o tom, či je príslušný predajca Zúčastneným predajcom, si je Zákazník povinný zistiť pred nákupom individuálne. V prípade, že Akčný výrobok, o ktorý má zákazník záujem, už nebude v priebehu Akčného obdobia k dispozícii, nemá Zákazník kedykoľvek neskôr nárok na poskytnutie Akčnej zľavy.

Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo robiť kontroly dodržiavania týchto Obchodných podmienok.

Spoločnosť Nikon dôsledne dbá na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov (pozri Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nikon na adrese www.nikon.sk). Na účely Akcie je Zúčastnený predajca povinný zaslať faktúru každého príslušného Zákazníka spoločnosti Nikon vanonymizovanej podobe. Spoločnosť Nikon overí pravosť príslušnej faktúry prostredníctvom určenej osoby, ktorá bude viazaná povinnosťou mlčanlivosti (audítora, daňového či právneho poradcu), iba v prípade podozrenia z možného zneužitia.

V prípade zásadných dôvodov je spoločnosť Nikon oprávnená tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia či zaslania príslušného oznámenia, alebo uvedenú Akciu ukončiť. V takom prípade nie je Zákazník oprávnený vzniesť voči spoločnosti Nikon žiadne nároky. To sa týka predovšetkým prípadov vyššej moci a situácií, keď nebude možné Akciu riadne zrealizovať z technických a/alebo právnych dôvodov. Zmenené Obchodné podmienky pre účasť v Akcii sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach uvedených v článku 1.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že každý Zúčastnený predajca je plne oprávnený stanoviť si svoje cenové pravidlá podľa vlastného uváženia a to i v súvislosti s Akčnými výrobkami.

Tieto podmienky sa riadia slovenským právom.

Panasonic akcia objektiv zadarmoLeica sl2 akciaNanlite forza akciaDatavideo TV studio streamnikon dalekohlad monarchPanasonic cashbackHasselblad X1D II 50C Primer Medium Format Kit
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)