Nový firmvér pre Nikon Z9

13.06.2023 07:17
Nový firmvér pre Nikon Z9

 

Nikon vydal aktualizáciu firmvéru pre model Z9...

 

Nová verzia firmvéru 4.00, obsahuje tieto inovácie:

 

■ Snímanie statických záberov

 

• Do ponuky snímania fotografií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky zhotoví fotografie, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi.

• Doba, počas ktorej bude fotoaparát naďalej ukladať snímky do vyrovnávacej pamäte pred zrušením snímania počas fázy snímania pred stlačením spúšte v rámci vysokorýchlostného záznamu snímok, sa predĺži z 30 na 300 sekúnd.

• Pridala sa možnosť [Large] (Veľké) k možnostiam veľkosti dostupných pre [Role played by card in Slot 2] (Úloha karty v slote 2) > [JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2] (Slot 1 pre formát JPEG - Slot 2 pre formát JPEG) v ponuke snímania fotografií.

• Pridali sa nové prírastky bracketingu na použitie počas automatického bracketingu s [AE & flash bracketing] (Bracketing automatickej expozície a záblesku), [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) alebo [Flash bracketing] (Bracketing záblesku) zvolenými pre [Auto bracketing set] (Nastavenie automatického bracketingu). Táto zmena sa vzťahuje aj na [Interval timer shooting] (Intervalové snímanie) > [Options] (Možnosti) > [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) > [Increment] (Prírastok).

 

■ Snímanie videosekvencií

 

• Do ponuky snímania videosekvencií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky nasníma videosekvenciu, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi.

• Pridali sa možnosti nízkej citlivosti ISO do položiek [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [ISO sensitivity (mode M)] (Citlivosť ISO (režim M)) na použitie počas snímania videosekvencie N-Log.

• Zmenil sa rozsah rýchlostí dostupných pre digitálne priblíženie Hi-Res.

• Pridalo sa snímanie spomalených videosekvencií.

 

■ Prehrávanie

 

• Vykonali sa zmeny položiek [Select for upload to computer] (Výber na odoslanie do počítača) a [Select for upload (FTP)] (Výber na odoslanie (FTP)) v ponuke „i“ prehrávania a pridali sa položky [Select for priority upload to computer] (Výber na prioritné odoslanie do počítača) a [Select for priority upload (FTP)] (Výber na prioritné odoslanie (FTP)).

 

■ Ovládacie prvky

 

• Pridala sa podpora pre funkciu motorového ovládania zoomu na objektívoch s motorovým ovládaním zoomu.

• Pridala sa položka [Exposure delay mode] (Režim oneskorenia expozície) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v pozícii d6.

• Pridali sa k používateľským ovládacím prvkom a úlohám s možnosťou priradenia prostredníctvom nasledujúcich položiek v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Pridali sa aj nové možnosti resetovania.

- f2[Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie))

- f3[Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie))

- g2[Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky)

   Medzi úlohy, ktoré je teraz možné priradiť pomocou Používateľských nastavení f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a g2 [Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky) patrí [Switch eyes] (Prepnutie očí), čo je možné použiť na prepnutie zaostrenia medzi ľavým a pravým okom objektu.

   Počas zväčšenia výrezu snímky je možné použiť novú úlohu [Frame advance zoom position] (Poloha zoomu pri posuve snímok) > [Prefer focus point] (Uprednostniť zaostrovací bod) pre Používateľské nastavenie f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) na uvedenie zobrazenia do stredu na zaostrovací bod pre každú snímku pri prechádzaní cez snímky pomocou príkazového voliča.

• Vykonali sa aktualizácie pre [Non-CPU lens data] (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).

• Zvýšil sa limit znakov pre položky „Category“ (Kategória) do vlastných nastavení IPTC.

• Reštrukturalizovala sa položka [Camera sounds] (Zvuky fotoaparátu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) s pridaním nových možností vrátane nových zvukov a nastavenia úrovne hlasitosti pre elektronickú uzávierku.

 

■ Zobrazenia

 

• Pridala sa informácia o zaostrenej vzdialenosti do indikátora zaostrenej vzdialenosti zobrazeného počas manuálneho zaostrovania.

• Možnosť zvolená pre [Viewfinder display size] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika) (predtým [Finder display size (photo Lv)] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika (fotografie Lv))) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) sa teraz vzťahuje aj na režimy videosekvencie a prehrávania.

 

■ Sieť (aj NX Field)

 

• Vykonali sa zmeny a dodatky pre položku [Connect to FTP server] (Pripojiť k serveru FTP) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

• Zmenil sa postup používaný pri konfigurácii fotoaparátu na synchronizovanú spúšť, pričom sa počet skupín, ktoré je možné vytvoriť, zvýšil na dvadsať, zatiaľ čo počet fotoaparátov v každej skupine, ktoré je možné ovládať z hlavného fotoaparátu, sa zvýšil na šestnásť.

• Pridala sa položka [Overwrite copyright info] (Prepísať informácie o autorských právach) v rámci [Connect to other cameras] (Pripojiť k ostatným fotoaparátom) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

 

■ Zmeny týkajúce sa aplikácie

 

S NX MobileAir:

• teraz uvádza zobrazenie živého náhľadu fotoaparátu pre režim fotografií stav NX MobileAir a

• nastavenia fotoaparátu uložené na pamäťovú kartu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) je teraz možné stiahnuť do inteligentného zariadenia alebo skopírovať z inteligentného zariadenia na pamäťovú kartu fotoaparátu pomocou NX MobileAir.

 

■ Ďalšie zmeny

 

• Zvýšila sa presnosť funkcie [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pri malých, rýchlo sa pohybujúcich predmetoch, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim), [People] (Ľudia), [Animal] (Zviera) alebo [Vehicle] (Vozidlo) vyberie pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektov pri automatickom zaostrovaní) a nezistí sa prítomnosť žiadneho zo zvoleného typu objektu.

• Zvýšila sa presnosť zaostrovania tmavých objektov s nízkym kontrastom.

• Zlepšila sa pamäť zaostrenia pri detekcii blikania v režime pomalého sériového snímania.

• Vykonali sa ďalšie vylepšenia činnosti automatického zaostrovania a jeho spoľahlivosti.

• Zlepšila sa činnosť automatického vyváženia bielej farby počas fotografovania portrétov.

• Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k stmavnutiu hľadáčika počas prehrávania, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim) zvolila pre [Viewfinder brightness] (Jas hľadáčika).

• Teraz je jednoduchšie získať správnu expozíciu z prvého záberu počas intervalového fotografovania v prostredí s vysokým kontrastom alebo v prostredí dostatočne tmavom na zobrazenie žiary hviezd.

• Zobrazenie histogramu už nie je viac dostupné, keď je aktivované zobrazenie žiary hviezd.

• Zmenila sa výstraha nedostatku dostupného záznamového času videosekvencie tak, že sa teraz zobrazí bielou farbou na červenom pozadí, keď zostáva menej ako jedna minúta. Táto výstraha sa zobrazí aj vtedy, keď neprebieha zaznamenávanie.

• Používatelia majú teraz presnejšiu kontrolu pri prechádzaní cez videosekvencie počas prehrávania pomocou ukazovateľa pozície.

• Vyriešili sa nasledujúce problémy:

- Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa časový spínač pohotovostného režimu znova aktivoval po uplynutí nastaveného intervalu s možnosťou [Prioritize viewfinder (1)] (Uprednostniť hľadáčik (1)) alebo [Prioritize viewfinder (2)] (Uprednostniť hľadáčik (2)) zvolenou pre [Limit monitor mode selection] (Obmedziť voľbu režimu monitora) a vysokorýchlostným snímaním zvoleným pre [Release mode] (Režim snímania).

- Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa vykonali zmeny parametrov Picture Control počas spracovania NEF (RAW).

- Hľadáčik v zriedkavých prípadoch nedokázal správne zobraziť zaostrovací bod počas sériového snímania.

- [Image size] (Veľkosť snímky) nebolo možné nastaviť podržaním stlačeného tlačidla QUAL a otočením pomocného príkazového voliča, ak sa objektív formátu DX pripojil s možnosťou [ON] (Zap.) zvolenou pre [Image size settings] (Nastavenia veľkosti snímky) > [Enable DX image sizes] (Aktivovať veľkosti snímky DX).

- Zábleskové jednotky SB-800 niekedy prestali reagovať po zhotovení snímok s deaktivovaným bleskom.

- [Vignette control] (Ovládanie vinetácie) niekedy nedokázalo správne ovládať vinetáciu, keď sa zvolila iná možnosť ako [Off] (Vyp.).

- Používatelia už viac nemohli zvoliť oblasť snímky FX po výbere oblasti snímky DX v aplikácii Camera Control Pro 2 s možnosťou 100p alebo 120p zvolenou pre frekvenciu snímania videosekvencie.

- Zaostrenie bolo aj naďalej možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku, keď sa možnosť [Disable] (Deaktivovať) zvolila pre [Manual focus ring in AF mode] (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), ak sa iná možnosť ako [Non-linear] (Nelineárny) vybrala pre [Focus ring rotation range] (Rozsah otáčania zaostrovacieho krúžku) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).

- Batéria sa vybíjala rýchlejšie, pokiaľ bol fotoaparát vypnutý, ak sa možnosť [ON] (Zap.) zvolila pre [Connect to smart device] (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu) > [Wi-Fi connection] (Pripojenie pomocou Wi-Fi) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE), aj keď sa možnosť [OFF] (Vyp.) zvolila pre [Bluetooth connection] (Pripojenie pomocou Bluetooth) aj pre [Upload while off] (Odosielať počas vypnutia).

- Ponuky a text pomocníka v nemčine a kórejčine obsahovali pravopisné chyby.

 

Stiahnuť firmvér pre Nikon Z9, ver. 4.00

 


 

dji mavic 3 classic akciaPanasonic - ZĽAVA až 1000€ na BUNDLEdji mini 3 pro akcianikon dalekohlad monarchSamyang V-AF objektivy Cinetv studio komplet
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)