Je potrebné povolenie na lietanie s multikoptérou / dronom ?

04.03.2015 20:06
Je potrebné povolenie na lietanie s multikoptérou / dronom ?
Lietanie s bezpilotnými lietadlami, multikoptérami a dronmi sa v čoraz väčšej miere teší obľube na celom svete. Najmä filmári tieto kreatívne prostriedky často využívajú pre  efektné letecké zábery z netradičných uhlov pohľadu. Ako je to však s platnou slovenskou legislatívou ? Je potrebné na takéto prevádzkovanie drona špeciálne povolenie ? Aké sú pravidlá bezpečného lietania ?

Odpovede na tieto otázky sme hľadali na stránkach Dopravného úradu, ktorý definuje podmienky prevádzky dronov v zmysle najnovšej platnej legislatívy.

 

Podľa tejto legislatívy, modely predávané na portáli www.fotovideoshop.sk a www.proficams.eu, spadajú všetky do kategórie modelov do hmotnosti 20kg "MODEL lietadla UAV, bez obchodného zámeru, len na športové, súťažné alebo rekreačné účely". Pri prevádzke týchto modelov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať doleuvedené "Pravidlá pre vykonávanie letov".

 

 

Pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 150 kg upravuje podmienky Európska agentúra pre bezpečnosť letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení. Ďalej sa uplatňujú požiadavky aj s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel.

 

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Primerane sa pritom uplatňujú požiadavky platné pre vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pre letecký personál, letovú spôsobilosť lietadiel, vykonávanie leteckej dopravy a leteckých prác. Zoznam platnej legislatívy nájdete na tejto stránke.

 

Bezpilotným lietadlom (ďalej aj “UAV” – unmaned aerial vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

 

autonómne lietadlá (tzn.bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
modely lietadiel (tzn.bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru a dôsledná separácia lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (bez ohľadu na ich hmotnosť) od pilotovaných lietadiel!

 

 

VYKONÁVANIE LETOV

Ak nie je rozhodnutím DÚ v súlade s prevádzkovou príručkou držiteľa povolenia na vykonávanie leteckých prác a po splnení dodatočných podmienok príslušnému prevádzkovateľovi povolené inak, platí nasledovné:

 

Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:

je zodpovedný za stav UAV a jeho letovú spôsobilosť,
je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.

 

 S  UAV je zakázané lietať:

do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000 m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),


vo vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,


v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.

 

Výška letu UAV, resp. rozsah výšok priestoru činnosti UAV sa vyjadrujú v stopách (ft) alebo v metroch (m). Druh použitej meracej jednotky je súčasťou každého číselného vyjadrenia výšky.
Pre účely koordinácie sa využíva svetový koordinovaný čas – UTC.


Let s UAV sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotných lietadiel. Let s UAV sa odporúča vykonať vo vzdialenosti väčšej 1 500 m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve, ak je bezpilotné lietadlo poháňané spaľovacím motorom a jeho maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 7 kg.


UAV nemôže byť použité na prepravu osôb, nebezpečného nákladu, látok alebo zariadení, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie. Zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla počas jeho letu a vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané.


Počas letu musia byť rozsvietené zábleskové svetlá UAV (ak sú súčasťou vybavenia).
Lety s UAV možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 330ft/100 m AGL tak, aby operátor UAV mal nepretržitý vizuálny kontakt s UAV.
Lety s UAV možno vykonávať tak, aby boli rešpektované (tzn. nelietať nad) husto zastavané oblasti, zhromaždiska osôb, priestory alebo ochranná pásma (napr. vodné zdroje, komunikácie).

 

PREVÁDZKA UAV  IBA AKO MODELU LIETADLA

Ak budete UAV prevádzkovať ako MODEL lietadla, tzn. bez obchodného zámeru, len na športové, súťažné alebo rekreačné účely, je potrebné dodržať hore uvedené podmienky pre vykonávanie letov.

V konaní s Dopravným úradom je rozhodujúcim kritériom maximálna vzletová hmotnosť UAV. Ak je táto hmotnosť väčšia ako 20 kg,

 

UAV podlieha evidencii na Dopravnom úrade,
UAV podlieha požiadavke na poistenie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004),
osoba, ktorá UAV ovláda, musí mať vydané rozhodnutie o určení podmienok bezpečnej prevádzky pre UAV ( § 7 leteckého zákona),
osoba, ktorá UAV ovláda, musí byť držiteľom príslušného osvedčenia odbornej spôsobilosti.Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

 

LETECKÁ FOTOGRAFIA

Ak je akékoľvek lietadlo (aj UAV) využívané za účelom leteckej fotografie (fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla), je to výkon leteckých prác (§ 44 leteckého zákona), ktoré podlieha aj vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s §63 a § 64 zákona NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.


Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre UAV musí predchádzať:

 

 zaevidovanie UAV na Dopravnom úrade,
 zaškolenie osoby, ktorá bude UAV ovládať (pilot/operátor),
 teoretické a praktické preskúšanie pilota/operátora na Dopravnom úrade,
 vypracovanie prevádzkovej príručky.

 

 

Ministerstvo obrany SR začne konanie až v okamihu, kedy máte Dopravným úradom vydané povolenie na vykonávanie leteckých prác (§44 leteckého zákona ) a vydané rozhodnutie o určení podmienok bezpečnej prevádzky pre UAV (§7 leteckého zákona). Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  600,- EUR (položka 91 m), evidencia zatiaľ nie je spoplatnená.

 

 

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované UAV prevádzkovať iba ako model lietadla podľa podmienok určených rozhodnutím Dopravného úradu.

 

 

Riadiť (ovládať) UAV môže osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia vydaného na tento účel Dopravným úradom. Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

 

 

Prípadné ďalšie otázky môžete adresovať na adresu martin.nemecek@nsat.sk.

 

Akcia NikonPanasonic - ZĽAVA až 1000€ na BUNDLENikon Prostaff P3 AKCIANový Full Frame LUMIX S9tv studio kompletJarná mega zľava Fujifilm GFXdji mini 3 pro akciaAkciová ponuka Fujifilm Xnikon dalekohlad monarchLetná špecialna akcia Tamron
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)